ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ИНТЕРНЕТ САЙТА WWW.NEWHOME.BG

С използване на интернет сайта www.newhome.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. Обвързването от Общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други. НЮХОУМБГ ЕООД си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.newhome.bg, можете да се свържете с нас чрез секция „Контакти” на заглавната ни страница.

Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта www.newhome.bg и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между НЮХОУМБГ от една страна и Потребителите, от друга.

Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.newhome.bg. Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на НЮХОУМБГ така и на трети лица. НЮХОУМБГ не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

НЮХОУМБГ декларира, че интернет страницата на НЮХОУМБГ www.newhome.bg е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

Достъпът до сайта на НЮХОУМБГ е позволен на всеки Потребител. Регистрация не се извършва и ползването е абсолютно доброволно и безплатно.

При и за досъпването и ползването на www.newhome.bg не се събират лични данни. В случай, че поради някаква причина ние все пак получим лични данни на Потребител, то НЮХОУМБГ се задължава да ги обработва законосъобразно и добросъвестно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните материали, публикувани на Интернет сайта на НЮХОУМБГ.

Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до информационните материали на други Потребители.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички материали, публикувани на Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на НЮХОУМБГ или са предоставени на НЮХОУМБГ от негови партньори и клиенти, които са носители на интелектуалната собственост.

Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на НЮХОУМБГ, включително всякакво съдържание от Интернет сайта извън НЮХОУМБГ, премахвайки изображения, марки и т.н., без изричното писмено съгласие на НЮХОУМБГ.

Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.

Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, респ. на неговото съдържаниеq в други Сайтове е забранена.

ОТГОВОРНОСТИ

НЮХОУМБГ и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица, в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта.

НЮХОУМБГ не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта услуги и/или продукти ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.

НЮХОУМБГ не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на НЮХОУМБГ и предлагат услуги от името на НЮХОУМБГ, без да са изрично писмено оторизирани.

НЮХОУМБГ не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет сайта, Потребителят позволява на НЮХОУМБГ да използва данните му за обратна връзка посредством наличните начини, включително и по електронен път.

Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава НЮХОУМБГ да осъществи обратна връзка с Потребителя.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта на НЮХОУМБГ, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.

Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта на НЮХОУМБГ и влизат в сила незабавно.